Om den globala ekologiska kollapsen

Under de senaste tvåhundra åren har den industriella revolutionen totalt omvandlat vår planets landytor och hav, förvandlat komplexa ekosystem till linjära monokulturer och börjat omvandla planetens klimat. Detta innebär att de beslut mänskligheten fattar för 2000-talet kommer ha en inverkan för tiotusentals eller rentav miljontals år framåt.

Den industriella revolutionen har fört mycket gott med sig, även om dess frukter varit ojämlikt fördelade och en stor del av världens befolkning fortfarande lever som medeltida bönder. Elektricitet, rinnande vatten, telefon och Internet, centralvärme, kylskåp, bilar och andra maskiner har objektivt förbättrat människans levnadsstandard. År 1800 arbetade cirka 95% av världens befolkning med att producera mat. Idag producerar vi mångdubbelt mer mat, men med en betydligt mindre arbetsinsats. Det produceras idag nog med mat för tolv miljarder människor.

Industrialismen är dock långtifrån oproblematisk som modell, och vår industriella civilisation är ansvarig för flera kriser vilka var och en utgör ett existentiellt hot mot vår framtid.

 • Utsläppen av fossila växthusgaser vilka förstärkt växthuseffekten och hotar att öka vår planets medeltemperatur med 3-4 grader under de närmaste 150 åren, vilket kan leda till havsnivåhöjningar, en förlust a glaciärerna vilket kan torka ut Asiens länder och förorsaka en enorm social kollaps.
  Läs mer här
  Förstörelsen av en tredjedel av planetens matjordar, vilket hotar att förstöra en stor del av matproduktionen i framtiden, i synnerhet i sårbara länder.
  Läs mer här
 • Även grundvattenreservoarer är hårt drabbade av överutnyttjande, och ofta är dessa skador som synligast i samma regioner som är drabbade av matjordsförstörelse.
  Läs mer här
 • ”Insektokalypsen”, det stora utdöendet av pollinerande insekter i främst Europa och Nordamerika, representerar ett hot mot de landbaserade ekosystemen som helhet. Vad som orsakar denna minskning bland bin och andra nyttoinsekter är hittills inte helt och hållet känt, det enda som står klart är att det sker en omfattande kollaps av populationer.
  Läs mer här
 • Varje år minskar världens skogar totalt sett, även om skogarna på norra halvklotet återhämtat sig något drabbas idag de tropiska skogarna av omfattande skövling, inte minst på grund av jordbrukets expansion. 
  Läs mer här
 • Trålning, klimatförändringar, utsläpp och många andra faktorer har lett till en pågående kollaps av havens känsliga ekosystem, i synnerhet korallreven. Dessa ekosystem kan vara de första som ger vika på grund av mänsklig påverkan.
  Läs mer här

Sammantaget nyttjar vi i dagsläget cirka 170% av Jordens årliga förnyelsekapacitet varje år. Ifall alla snart åtta miljarder människor skulle nyttja resurser på samma sätt som genomsnittssvensken skulle nyttjandegraden vara 420% (motsvarande 4,2 jordklot). 

Läs mer här

Hur EOS arbetar?

Biodome projektet