tre kriterierna

De tre kriterierna ska inte förstås som en guldstandard för ett framtida hållbart samhälle, utan som ett minimikrav för att en civilisation ska kunna anses vara hållbar. Dessa tre kriterier är inte oberoende av varandra utan underbygger och är beroende av varandra, likt tre pelare vilka stödjer en plattform.

1.Ett globalt ekologiskt budgettak.

Det behöver finnas en gräns på hur stor resursbudget mänskligheten får utnyttja varje år, och den gränsen får inte överstiga 100% av Jordens förnyelsekapacitet.

2.En blå, cirkulär ekonomi

De resurser som nyttjas bör nyttjas så optimalt som möjligt, och så mycket som möjligt bör göras med så lite som möjligt. Detta kräver att ekonomin organiseras på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt.

3.Garanterad minimiilevnadsstandard.

Det bör finnas ett inkomstgolv och en basal mänsklig grundlevnadsstandard under vilken ingen individ mot sin vilja får tillåtas falla.

slutsats

Detta förhållande kommer upphöra i händelse av att vi har ett globalt ekologiskt budgettak. Under en sådan typ av ordning kan inte tillväxt komma från ökat utnyttjande utan enbart från effektivitetsökningar av befintligt nyttjande, exempelvis genom tekniska innovationer.

På samma sätt förutsätter kriterium 2 att kriterium 1 existerar.

Även om andra typer av hållbarhetsdefinitioner och hållbarhetsmål existerar är EOS den enda rörelse som förespråkar ett globalt ekologiskt budgettak som grund. Denna del av vår civilisationsmodell är ”hård”, i den bemärkelse att det måste finnas ett sådant budgettak.

Vad som dock gör oss unika är att vi inte bara föreställer oss detta budgettak och denna cirkulära ekonomi som principer vilka ska dirigera vår nuvarande existerande ekonomiska modell, utan dessutom har designat ett helt nytt socioekonomiskt system vars funktioner går bortom marknadsekonomiska och planekonomiska lösningar och förändrar själva grunden med vilken den mänskliga civilisationen fungerar.

Här talar vi förstås om pengar. Vi planerar ersätta pengar med en ny typ av betalningsenhet, och avskaffa det existerande monetära systemet.

Innan vi kan beskriva vårt nya system, anpassat till den industriella civilisationen, måste vi dock kunna beskriva det existerande monetära systemet. Pengar som de ser ut idag är nämligen inte vad du troligtvis tror att de är.

Om Fiatsystemet

Dflesta människor vandrar genom livet i tron att Riksbanken har ensamräe tt att skapa pengar ..