Teknatet för nybörjare

Ett teknat är en term som betyder ”tekniskt-administrativt geografiskt område”, och är alltså en typ av institution vilken ansvarar för administration av tekniskt-administrativa frågor, dvs ansvarsområden som inte rör administration, lagstiftning eller maktutövning direkt över individer.

 

I vår modell kommer teknatet inte att ersätta några existerande stater och kommer inte heller direkt administrera fabriker, infrastruktur eller byggnader. Teknatet kommer bara ha tre ansvarsområden, och dessa tre kommer utföras av tre olika typer av nätverk inom teknatet, vilka kommunicerar med varandra men där inget enskilt nätverk har makten över de andra.

Dessa tre ansvarsområden är:

  • Genomförandet av en kontinuerlig budgeteringsprocess inom regelbundet återkommande budgeteringsperioder, där målet är etablerandet av en ekologisk budget som ska fördelas ut över samhället.
  • Genomförandet av fördelningen av den ekologiska budgeten (som beslutats i samråd med demokratiska församlingar, universitet och medborgardialoger), genom skapandet och distributionen av energikrediter.
  • Översyn av användningen av energikrediter, så att samtliga holoner kan ta del av all information om vad användarna (individerna/medborgarna) vill ha/behöver.

Teknatet bör stå ansvarigt inför medborgarna, i form av demokratiska lagstiftande församlingar, den dömande makten, traditionella och sociala medier, etablerade akademiska institutioner såsom universitet, och bör tillhandahålla att:

  • Användare inte utsätts för diskriminering eller kränkningar av mänskliga rättigheter utifrån etniska, religiösa, könsbaserade, sexuella eller ideologiska grunder (exempelvis ska en användare som ogillar energiberäkning som ekonomiskt system och argumenterar för kapitalismens återinförande inte diskrimineras).
  • Teknatets beslutsprocesser, forskningsunderlag och andra dokument i så hög utsträckning som möjligt ska vara tillgängliga för allmänheten.
  • Att användares personliga integritet ska kunna vara krypterad och skyddad från intrång.

Om vi säger att Designen är införd och att människor lever och verkar i enlighet med vår ekonomiska modell, hur ser då den enskilde individens relation till teknatet ut?

Svaret är att det beror på individen. För de absolut flesta sker interaktionen genom elektroniska transfereringar, och förutom att energikrediter istället för pengar används kommer det vara väldigt likt elektroniska betalningsplattformar som Paypal, Swish, internetbanker och annat som existerar idag. Med andra ord, de flesta medborgare kommer inte att behöva förhålla sig till att teknatet existerar eller bry sig om dess existens.

För de som är intresserade av att påverka teknatet eller är nyfikna på dess beslutsprocesser kommer det finnas plattformar som möjliggör översikt och deltagande i beslutsprocesserna. Det är ofrånkomligt att en del beslut på felaktiga grunder kommer fattas, i synnerhet i budgeteringsprocessen, och då är det bra att medborgare får möjlighet att delta och engagera sig i processen.

Behövs teknatet? Det kan diskuteras, men det är viktigt att om vi ska ha en global ekologisk budget (vilket EOS menar är ett måste om vi ska kunna uppnå hållbarhet) att det finns någon typ av institution som möjliggör att den budgeten existerar.